Skriftstørrelse
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
English

Personvern

Denne personvernerklæringa gjer greie for Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM si behandling av personopplysningar.

Grunnleggjande krav til behandlinga av personopplysningar

Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM har ansvaret for lagring og bruk av personopplysningane dine (behandlingsansvarleg).

Opplysningane blir behandla i samsvar med krava i personopplysningslova, og bransjenorma for personvern og informasjonssikkerheit i elektronisk billettering.

Regelverk med verknad for Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM si behandling av personopplysningar

Personopplysningsloven inneheld regler om korleis personopplysningar som blir samla inn vil bli behandla, inkludert korleis dei blir sikra, kven som har tilgang og om de kan utleverast til andre.

Møre og Romsdal fylkeskommune si internkontroll

Etter personopplysningsforskrifta er alle verksemder som behandlar personopplysningar pliktige til å utarbeide eit internkontrollsystem. Møre og Romsdal fylkeskommune har eit slikt internkontrollsystem.

Føremålet med behandling av personopplysningar i FRAM

Føremålet med behandling av personopplysningar er å ta hand om avtaleforholdet mellom Møre og Romsdal fylkeskommune v. FRAM og våre brukarar. Dette inneber at vi skal kunne produsere billettane, belaste deg for riktig pris i forhold til bruken, skrive ut ulike billettar, erstatte eventuelle billettar og verdi på tapte registrerte kort, gjennomføre eventuelle refusjonskrav, og enklare identifisere moglege kjelder til feil ved reklamasjon eller andre forhold som kan oppstå i tenestene våre.

Slik behandlar vi personopplysningane i tenestene

Nettsida til FRAM og reiseplanleggaren

Denne tenesta er laga for å tilby kundane (kollektivreisande) ei kanal for å finne ruteinformasjon og for Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM til å informere, kommunisere og marknadsføre kollektivtilbodet til FRAM. Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM via databehandlarane, samlar vanleg besøksstatistikk for sine nettsider ved hjelp av analyseverktøyet Monsido. Opplysningane blir berre nytta i samanheng med drifta og vidareutvikling av nettsida til FRAM.

Ingen informasjon blir send eller lagra utanfor EU, da Monsido driftar i samsvar med den til kvar ein tid gjeldande versjonen av EU si personvernforordning og dessutan lov om behandling av personopplysingar. Monsido har eit eigetutvikla statistikk- og analyseverktøy som anonymiserer IP-adresser for å sikre samsvar med GDPR. Opplysningar som Monsido tek i mot er underlagt deira retningslinjer for personvern. Databehandlarane for desse tenestene er Craft CMS og Datagrafikk.

Reisekort og nettbutikken

Desse tenestane er laga for å tilby kundane moglegheita til å nytte elektronisk billett (reisekort) og kjøpe billettprodukt over nett (nettbutikken). Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM via databehandlaren, samlar inn informasjon og kontaktdata frå registreringsskjemaet i nettbutikken, informasjon om datoen kortet blei produsert, datoen for kjøp av billettane og kortnummeret til reisekortet. Denne informasjonen blir lagra i ei eiga kundedatabase hos databehandlaren.

Ved bruk av reisekortet og billettane på kortet, blir informasjon som t.d. sonene og haldeplassen du starta reisa i, klokkeslett og dato for bruken av reisekortet, kva for billett du har nytta og kortnummer på reisekortet ditt lagra.

Informasjonen blir samla inn til databasen kvar gang du les av reisekortet på ein kortlesar.

Personopplysningane vil ikkje bli nytta til å gi deg tilpassa marknadsinformasjon utan at du på førehand har kryssa av for dette på samtykkeskjemaet i nettbutikken.

Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM via databehandlaren, følgjer krava til informasjonssikkerheit i personopplysningsforskrifta kap. 2 og bransjenormen. Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM kan nytte reisedata saman med kundeinformasjon dersom dette er initiert av din bruk av reisekortet, som oftast ved ein reklamasjon eller anna førespurnad frå deg som kunde.

Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM via databehandlaren, vil ikkje nytte reisedata saman med kundeinformasjon for å produsere statistikk, ved avrekning med samarbeidande selskap og normalt heller ikkje ved feilsøking. Databehandlarane for denne tenesta er FARA, Entur og AtB.

FRAM-appen

Denne tenesta er laga for å gjere planlegginga av kollektivreisa og billettkjøpet mobilt for kundane. Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM via databehandlaren, lagrar telefonnummeret ditt i appen til å identifisere deg med profilen. Om Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM vil bruke den registrerte informasjonen til andre føremål, t.d. å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å gjennomføre avtalen, vil fylkeskommunen hente inn samtykke frå deg ved inngåing av avtalen.

Appen bruker Crashlytics for å samle inn informasjon om feilsituasjonar og bruksmønster, for enklare å kunne identifisere og rette opp feil og manglar. Informasjonen som blir samla inn under feilsituasjonar inkluderer statusen på eininga, unike identifikatorar på eininga, maskinvara på eininga og operativsystemet, informasjon relatert til korleis applikasjonen fungerer og plasseringa av eininga på det tidspunktet feilsituasjonen skjedde. For bruksmønster blir det samla inn informasjon om når og kor lenge appen er i bruk.

All den informasjonen som blir samla inn er gjort anonym og kan ikkje bli brukt for å identifisere brukaren, men blir delt med tredjepart som leverer tenester i appen, t.d. Crashlytics. Databehandlarane av denne tenesta er FARA og Datagrafikk.

MR Ferjerute-appen

Denne tenesta er laga som ein kanal for ruteinformasjonen til ferjene og hurtigbåtane i Møre og Romsdal. Informasjon som blir samla inn av Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM og Statens vegvesen via databehandlaren, er posisjonen på mobiltelefonen om du tillèt det i innstillingane til appen. Posisjonen brukes for å berekne avstand til nærmaste haldeplass. Denne appen samlar ikkje, lagrar ikkje og deler ikkje personlege data og rørsler. Databehandlar for denne tenesta er Grieg Connect.

Kontaktskjemaet

Denne tenesta er laga for å tilby kundane (kollektivreisande) ein kanal for skriftleg, elektronisk kommunikasjon med Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM. I første leddet er det tilsette ved FRAM Kundesenter som har tilgang til den informasjonen du sender inn til Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM gjennom kontaktskjemaet. Informasjon knytt til behandlinga av saka, kan bli delt gjennom kundekontaktverktøyet (Pureservice) som Møre og Romsdal fylkeskommune bruker og på e-post med andre tilsette ved samferdselsavdelinga og andre Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM har avtaleforhold med for å behandle førespurnaden (t.d. operatør og reiarlag). Informasjonen blir berre nytta til å administrere førespurnadene, og personopplysningane blir sletta frå førespurnaden og resten av opplysningane gjort anonym når saka er ferdig behandla, slik at den kan bli nytta til statistikk. Tenesta blir handtert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vi oppmodar til å ikkje sende sensitiv eller fortruleg informasjon gjennom kontaktskjema/e-post.

Reisegarantiskjema

Denne tenesta er laga for å tilby kundane (kollektivreisande) rettigheitar ved manglande leveranse av kollektivtransport. Reisegarantiskjemaet som blir nytta til å kontakte FRAM Kundesenter, er kryptert ved sending av informasjon (SSL). Saka blir da behandla av tilsette ved FRAM Kundesenter i første ledd. Informasjon knytt til behandlinga av saka, kan bli delt gjennom kundekontaktverktøyet (Pureservice) som Møre og Romsdal fylkeskommune bruker og på e-post med andre tilsette ved samferdselsavdelinga, og andre Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM har avtaleforhold med for å behandle saka (t.d. operatør og reiarlag). Informasjonen blir berre nytta til å behandle saka, og personopplysningane blir sletta og resten av informasjonen gjort anonym når saka er behandla. Slik at vi kan nytte den til statistikk for å betre kollektivtilbodet. Tenesta blir handtert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vi oppmodar til å ikkje sende sensitiv eller fortruleg informasjon gjennom reisegarantiskjemaet.

Refusjonsskjema

Denne tenesta er laga for å tilby kundane (kollektivreisande) ein kanal for skriftleg å be om refusjon for eit kjøpt produkt frå Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM. I første leddet er det tilsette ved FRAM Kundesenter som har tilgang til den informasjonen du sender inn til Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM gjennom refusjonsskjemaet. Informasjon knytt til behandlinga av refusjonen kan bli delt med andre tilsette ved samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune på e-post eller gjennom kundekontaktverktøyet (Pureservice) for å behandle førespurnaden. Informasjonen blir berre nytta til å administrere førespurnadene, og personopplysningane blir sletta frå førespurnaden og resten av opplysningane gjort anonym når saka er ferdig behandla, slik at den kan bli nytta til statistikk. Tenesta blir handtert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vi oppmodar til å ikkje sende sensitiv eller fortruleg informasjon gjennom kontaktskjema/e-post.

Telefon

Denne tenesta er ein kanal kundane (kollektivreisande) kan kontakte Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM for ruteinformasjon over telefon. Alle samtalar gjort til telefonnummer 71 28 01 00, og eventuelt telefon 177 i Møre og Romsdal, blir behandla av tilsette ved FRAM Kundesenter. Ved kontakt blir berre informasjon som er nødvendig for å kunne svare på eller følge opp førespurnaden samla inn. Det kan vere kontaktinformasjon, sak, dato og klokkeslett, i tillegg til lengde på samtalen. Etter at førespurnaden er ferdig behandla, blir personlege opplysningar fjerna, for bruk til statistikk. Statistikken blir nytta for å kunne handtere førespurnadane betre. Tenesta blir handtert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Brev

Denne tenesta er til for at du som publikum og kunde kan kontakte Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM på ein skriftleg, analog måte. Alle brev sendt til adressa for FRAM Kundesenter, Postboks 743, 6501 Kristiansund N, blir behandla av tilsette ved kundesenteret. Ved kontakt blir berre informasjonen du sender brukt til å svare på eller følge opp førespurnaden. Det kan vere namnet, adressa og anna informasjon du gir i brevet. Etter at førespurnadene er ferdig behandla, blir personopplysningane sletta frå førespurnaden og resten av opplysningane gjort anonym, slik at den kan bli nytta til statistikk. Tenesta blir handtert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

FRAM Flexx

Denne tenesta er laga for å handtere lokal transport i valt kommune og på bestilling. Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM via databehandlaren, samlar berre personopplysningar som du gir samtykke til og som er nødvendige for å gjennomføre tenesta om bestillingstransport til deg som kunde. Informasjonskapslar blir nytta på nettsida til å samle statistikk om du tillèt det.

For å kunne levere tenesta av bestillingstransporten kan FRAM Kundesenter handtere kontaktinformasjon, dato og destinasjon. Informasjonen blir delt med drosjeselskapa. Etter at førespurnaden er ferdig behandla, blir personlege opplysningar fjerna for bruk til statistikk. Databehandlar for denne tenesta er Vygruppen AS.

Travel like the locals

Denne tenesta er laga for å handtere bestillingane av lokale kollektivreiser, og er tilgjengeleg på nett. Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM via databehandlaren, nyttar informasjonskapslar frå du loggar inn til du loggar ut av tenesta, om du tillèt det, ved å mellombels lagre vala dine undervegs i bestillinga. IP-adressa di kan bli logga for å diagnostisere problem med serverane til databehandlaren og administrere nettstaden. Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM og databehandlaren deler ikkje personopplysningane dine med andre utan at du tillèt det, informasjonen blir nytta til bestilling av tilbodet på nett og levere deg tenesta. Databehandlar for denne tenesta er Trekksoft.

Frivillig passasjerregistrering med SMS

Møre og Romsdal fylkeskommune, ved FRAM, legg til rette for at reisande på FRAM Ekspress og dei lengste hurtigbåtrutene kan registrere seg med namn og telefonnummer. Slik registrering gir lokal helseteneste moglegheit til å kontakte dei reisande for å spore smitte om det i ettertid blir oppdaga at det har vore passasjerar med smitte om bord på bussen eller båten.

For å registrere seg sender den reisande ein SMS med kodeordet FRAM og ID-nummeret til bussen eller namnet på båten til telefonnummer 1901. I retur kjem det ein SMS med nærare informasjon og lenke til ei registreringsside på nett. ID-nummeret til bussen eller namnet på båten finn dei reisande på plakatar om bord i bussen eller båten.

Tenesta gjer oppslag i tilgjengelege tenester slik at namn og telefonnummer kan vere utfylt på førehand. Viss ein har reservert mot slike oppslag, kan ein legge inn opplysningane sjølv.

Opplysningar som blir lagra er namn, telefonnummer og tidspunkt, samt ID-nummeret på bussen eller namnet på båten ein reiser med. Bussane sine bevegelsar blir logga hos busselskapa, slik at den reisande kan knytes til kva rute og retning han har reist med.

Opplysningane vil berre bli utlevert til lokal helseteneste ved behov for smittesporing. Opplysningane blir lagra i ti dagar før dei slettast.

Det understrekast at dette er ei teneste som er frivillig å nytte seg av for den reisande.

Utlevering av personopplysningar

Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM leverer ikkje ut personopplysningar til andre enn den registrerte sjølv, med mindre det føreligg ein rettsleg avgjerd eller heimel i lov. Anonym reisedata kan bli brukt til statistiske føremål, og kan dermed leverast ut til andre.

Samtykke

Dersom Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM sin behandling av personopplysningar skjer med grunnlag i samtykke, kan dette når som helst trekkast tilbake, og fylkeskommunen vil då avslutte den aktuelle behandlinga av personopplysningane.

Innsyn i eigne opplysningar

Det er høve til å be om innsyn i kva behandling av personopplysningar gjer. Du kan og når som helst be om å sjå opplysningane vi har registrert om deg.

Retting/sletting av opplysningar

Dersom du finn at opplysningane om deg er unøyaktige eller ufullstendige, kan du krevje å få opplysningane retta/sletta.

Når det ikkje lenger er behov for personopplysningane vil dei bli sletta i tråd med regelverket.

Avgrensa behandling

I nokre situasjonar kan du be Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM avgrense behandlinga av opplysningar om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Om Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM behandlar opplysningar om deg med grunnlag i våre oppgåver eller på bakgrunn av en interesseavveging, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysningar om deg.

Dataportabilitet

Om Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM behandlar opplysningar om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysningar om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Personvernombod

Om du meiner Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM ikkje etterlever reglene i personopplysningsloven, eller har spørsmål til vår behandling av personopplysningar, kan du kontakte vårt personvernombod, Henrik L. Syversen ved Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal.

Klage på vår behandling av personopplysningar

Du kan også klage over Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM sin behandling av personopplysningar. Dette gjør du til Datatilsynet.

Kontakt

Har du krav om innsyn, retting/sletting av opplysningar, eller anna som gjeld Møre og Romsdal fylkeskommune v/FRAM sin behandling av personopplysningar, kan du ta kontakt med FRAM Kundesenter gjennom kontaktskjemaet eller send eit brev til: FRAM Kundesenter, Postboks 743, 6501 Kristiansund N.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.