Skriftstørrelse
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
English

Reisegaranti

Her kan du finne informasjon om reisegarantien for bussane og hurtigbåtane våre.

Reisegarantien for busstransporten er bygd på den anbefalte bransjestandarden frå 2015, utarbeidd av Kollektivtrafikkforeininga og NHO Transport.

Reisegarantien for hurtigbåttransporten er bygd på den anbefalte bransjestandarden frå 2021, utarbeidd av Kollektivtrafikkforeininga, som bygger på EU nr. 1177/2010.

Her kan du fylle ut reisegarantiskjema digitalt.

Merk! Reisegarantien gjeld ikkje for ferjene. Reisegarantien gjeld heller ikke for flybussen i Ålesund eller andre kommersielle busslinjer.

Nasjonal reisegaranti for busstransport

Med reisegarantien til FRAM forpliktar vi oss til å gjere vårt beste for at du kjem fram til rett tid.

Det kan likevel oppstå forseinkingar eller anna svikt i kollektivtilbodet, då vil vi:

 • gi deg best mogleg informasjon om kva som skjer
 • så tidleg som mogleg gi deg informasjon om annan transport/reisevegar
 • i den grad det er praktisk mogleg, sette opp alternativ transport for deg

Ver merksam på at du bruker gjeldande rutetabell og informasjon om kollektivtilbodet. Det er ofte eigne rutetabellar ved jul, påske og i sommarferiar.

For at kravet skal gjelde, må du sende inn reisegarantiskjema eller kontakte FRAM Kundesenter skriftleg seinast 1 månad etter hendinga. Vi vil svare deg så raskt som mogleg og seinast 1 månad frå vi har motteke skjemaet.

Om du er ueinig i utfallet av klaga retta til FRAM, kan Transportklagenemnda vurdere saka. Klagene som skal bli behandla i nemnda, må vere sendt inn før det har gått 1 år etter at du som klagar sendte inn den skriftlege reklamasjonen til FRAM Kundesenter.

Satsar for refusjon

Om alternativ transport ikkje er mogleg, blir dokumenterte utlegg til drosje og/eller eigen bil eller annan alternativ transport, refundert etter følgande satsar:

 • 20 minutt forseinka på reiser under 1 time med inntil 550 kroner
 • 40 minutt forseinka på reiser mellom 1 og 3 timar med inntil 825 kroner
 • 60 minutt forseinka på reiser over 3 timar med inntil 1100 kroner

På reiser over 3 timar, kor forseinkinga fører til at du ikkje når fram før dagen etter, kan du få dekka faktiske kostnader til overnatting. Merk! Dette må på førehand være klarert av FRAM Kundesenter.

Når gjeld reisegarantien?

Retten til refusjon gjeld ved alle avvik som det ikkje er informert om på førehand. Refusjonen gjeld anna rutetilbod, drosje eller eigen bil (1). Om du kan bruke eit anna rutetilbod bør du gjere det, eventuelt i tillegg til drosje eller eigen bil.

Reisegarantien gjeld for enkeltreiser og ved overgang på reisene dine. Merk! Du må rekne nok overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid, dersom det ikkje er fast korrespondanse.

Når gjeld ikkje reisegarantien?

Reisegarantien gjeld ikkje om det er 20 minutt eller mindre til neste avgang ifølge rutetabell.

Reisegarantien gjeld heller ikkje om forseinkinga eller innstillinga skjer på grunn av forhold utanfor kontrollen til FRAM eller operatøren. Dette er tilfelle som (for eksempel):

 • offentlege påbod og forbod
 • streik og liknande
 • naturkatastrofar
 • ekstraordinære vêrforhold
 • vegarbeid eller uførutsette problem med køyrevegen
 • større arrangement eller andre trafikale forhold som i stor grad rammar kollektivtrafikken
 • pandemi

Reisegarantien omfattar heller ikkje tap som følge av forseinkinga, som for eksempel mista tannlegetime, jobbavtale, togavgang eller flyavgang.

FRAM stiller klare krav til alle operatørar (busselskapa og reiarlaga) i våre kontraktar om handtering av forseinkingar, venting ved korrespondansar og garanti for plass om bord. I tilfelle kor mellom anna FRAM Ekspress er forseinka, betalar vi ferjeselskapet for å vente på bussen.

(1) Ved refusjon av kilometergodtgjersle, er det berre sjåføren som kan sende inn krav om fleire reiser saman. Refusjonen gjeld berre kilometergodtgjersle, ikkje ferje, bompengar og parkering.

Send inn reisegarantiskjema

Her kan du fylle ut reisegarantiskjema digitalt eller fyll ut dette reisegarantiskjemaet for utskrift og send i posten til: FRAM Kundesenter, Postboks 743, 6501 Kristiansund N.

Nasjonal reisegaranti for hurtigbåttransport

Med reisegarantien til FRAM forpliktar vi oss til å gjere vårt beste for at du kjem fram til rett tid.

Det kan likevel oppstå forseinkingar eller anna svikt i kollektivtilbodet, då vil vi:

 • gi deg informasjon om forseinkinga eller innstillinga seinast innan 30 minutt (etter fastsett avgangstid). I tillegg til klokkeslett for utsett avgang/framkomst eller neste avgang/framkomst
 • gi deg informasjon om anna alternativ transport

Informasjonen skal vere tilgjengeleg som tekst og lyd, for eksempel tekst til tale, på ein enkel og forståeleg måte.

Ver merksam på at du bruker gjeldande rutetabell og informasjon om kollektivtilbodet. Det er ofte eigne rutetabellar ved jul, påske og i sommarferiar.

Ver merksam på at rute 800 Kristiansund-Edøya-Kjørsvikbugen-Trondheim ikkje er drifta av FRAM. For reisegarantisak ber vi deg om å kontakte AtB i Trøndelag. Her finn du informasjon frå AtB om reisegaranti for hurtigbåt.

For at kravet skal gjelde, må du sende inn reisegarantiskjema eller kontakte FRAM Kundesenter skriftleg seinast 2 månader etter hendinga. Vi vil svare deg så raskt som mogleg og seinast 1 månad frå vi har motteke skjemaet.

Om du er ueinig i utfallet av klaga retta til FRAM, kan Transportklagenemnda vurdere saka. Klagene som skal bli behandla i nemnda, må vere sendt inn før det har gått 1 år etter at du som klagar sendte inn den skriftlege reklamasjonen til FRAM Kundesenter.

Når gjeld reisegarantien?

Retten til refusjon gjeld ved innstilt avgang eller forseinking med meir enn 90 minutt. I tilfellet skal du enten få:

3a) refusjon for betalt billett innan 7 dagar, eller

3b) ny reiserute til same pris og på same avtalevilkår (reisevilkår)

3c) informasjon om ny reiserute innan 30 minutt. Om du ikkje får informasjon innan 30 minutt, kan du i staden velje alternativ transport og få dekt utgiftene etter reglane i punkt 5.

Dersom du vel alternativ i punkt 3b eller 3c har du rett til kompensasjon etter følgande reglar:

Ved forseinka framkomst til din endelege bestemmelsesstad kan du krevje kompensasjon for billettprisen, utan å miste retten til transport, som skal vere 25% av billettprisen ved forseinking på minst:

4a) Ein time for ei reise med fastsatt varigheit på inntil fire timar

4b) To timar for ei reise med fastsatt varigheit på over fire timar, men ikkje meir enn åtte timar

Dersom du reiser med periodebillett, og du har vore ramma av forseinka framkomst meir enn tre gonger i låpet av ein månad, får du kompensasjon etter reglane over. I berekninga skal det bli tatt utgangspunkt i verdien på periodebilletten delt på talet gyldigheitsdagar. Kompensasjon under 50 kroner blir ikkje utbetalt.

Dersom forseinkinga er meir enn det dobbelte av det som er gitt i punkt 4a og 4b, skal kompensasjonen utgjere 50 % av billettprisen.

Merk! Du må berekne tilstrekkeleg overgangstid, i tillegg til nødvendig gangtid, dersom det ikkje er fast korrespondanse.

Satsar for refusjon

Om vi ikkje kan tilby deg ny reiserute, som beskreve i punkt 3c, vil vi dekke utlegg til drosje eller anna alternativ transport dersom du blir meir enn:

5a) 30 minutt forseinka på reiser under 1 time med inntil 750 kroner

5b) 60 minutt forseinka på reiser mellom 1 og 3 timar med inntil 1000 kroner

5c) 90 minutt forseinka på reiser over 3 timar med inntil 1500 kroner

Køyrer du privat bil eller båt, får du dekka turen etter staten sine satsar for køyregodtgjeresle. Berre ein person får køyregodtgjeresle per tur.

Når gjeld ikkje reisegarantien?

Reisegarantien gjeld ikkje dersom det er 30 minutt eller mindre til neste avgang i følge rutetabellen. Eller dersom det er informert om forseinking eller innstilling av avgangen på nettsida til FRAM, eller annan egna stad, før avgangstid.

Reisegarantien gjeld heller ikkje om forseinkinga eller innstillinga skjer på grunn av forhold utanfor kontrollen til FRAM eller operatøren. Dette er tilfelle som (for eksempel):

 • islagde fjorder
 • sterk vind og strømmer
 • ulykker som operatøren ikkje kan bli lasta for
 • landsomfattande streik
 • offentleg påbod og forbod
 • pandemi

Reisegarantien omfattar heller ikkje tap som følge av forseinkinga, som for eksempel mista tannlegetime, jobbavtale, togavgang eller flyavgang.

Rettigheitene i punkt 3 og 4 til kompensasjon gjeld ikkje dersom vi kan bevise at avgangen er innstilt eller forseinka på grunn av vêrforhold som vanskeliggjer sikker drift av fartøy, eller andre ekstraordinære omstendigheiter som er til hinder for at persontransporten kan gjennomførast, og som ikkje kunne ha vore unngått sjølv om alle rimelege tiltak var treft.

Send inn reisegarantiskjema

Her kan du fylle ut reisegarantiskjema digitalt eller fyll ut dette reisegarantiskjemaet for utskrift og send i posten til: FRAM Kundesenter, Postboks 743, 6501 Kristiansund N.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.